کار راحت با صفحه کلید در ورد قسمت نخست

کار راحت با صفحه کلید در ورد قسمت نخست

کلیدهای میانبر حرکت و انتخاب در ورد « Word »

توجه:  حرکت در متن فارسی (نوشتار از راست به چپ) با حرکت در متون لاتین (نوشتار از چپ به راست) متفاوت است.

کلید (کلیدها) عملکرد
 انتقال نشانگر به اندازه یک کاراکتر به سمت راست
 →  انتقال نشانگر به اندازه یک کاراکتر به سمت چپ
 ↑  انتقال نشانگر به سطر بالا
 ↓  انتقال نشانگر به سطر پایین
 Shift + ←  انتخاب (select) کاراکتر سمت جپ نشانگر
 Shift + → انتخاب کاراکتر سمت راست نشانگر
 Shift + ↑  انتخاب یک سطر از محل نشانگر به سمت بالا
  Shift + ↓  انتخاب یک سطر از محل نشانگر به سمت پایین
 Ctrl + ←  انتقال نشانگر به ابتدای کلمه سمت چپ

(اگر نشانگر در میانه کلمه ای باشد به ابتدای کلمه بعدی خواهد رفت)

(کلمه در نرم افزار از فضای خالی «space» تا فضای خالی بعدی اتلاق می شود و شامل نیم فاصله ها نمی گردد)

Ctrl + → انتقال نشانگر به ابتدای کلمه

(اگر نشانگر در میان کلمه واقع شده باشد به ابتدای آن می رود)

توضیح: برای رفتن به سه کلمه قبل با نگه داشتن کلید Ctrl و فشردن ۳ یا ۴ بار → نشانگر به ابتدای کلمه مورد نظر منتقل می شود

Ctrl + ↑ انتقال نشانگر به ابتدای پاراگراف

(پاراگراف در ورد با اعمال کلید Enter ایجاد می شود)

Ctrl + ↓ انتقال نشانگر به ابتدای پاراگراف بعدی
Shift +  Ctrl + ← انتخاب کلمه سمت چپ

(اگر نشانگر در میانه کلمه باشد از محل نشانگر تا انتهای کلمه)

توضیح: برای انتخاب کلمات بعدی دستتان را روی کلیدهای شیفت و کنترل نگه داشته، و کلید انتقال را به تعداد مورد نظر بفشارید.

Shift +  Ctrl + →  انتخاب کلمه سمت راست نشانگر
Shift +  Ctrl + ↑ انتخاب از محل نشانگر تا ابتدای پاراگراف

(با چند بار اعمال چندین پاراگراف انتخاب می گردد)

Shift +  Ctrl +↓ انتخاب از محل نشانگر تا انتهای پاراگراف
Home فشردن این کلید باعث انتقال نشانگر به ابتدای سطر (خط) خواهد شد.
End انتقال نشانگر به انتهای سطر
  Ctrl + Home انتقال نشانگر به ابتدای فایل
Ctrl + End انتقال نشانگر به انتهای فایل
Shift +  Ctrl + Home انتخاب متن از محل نشانگر تا ابتدای فایل
Shift +  Ctrl + End انتخاب متن از محل نشانگر تا انتهای فایل
Page Up اعمال این کلید بنا به وضعیت نمایش صفحه در مانیتور (view) محل نشانگر را به سمت بالای فایل (صفحه قبلی در حال نمایش) عوض خواهد کرد.

به طور مثال در نمای one page با اعمال این کلید نشانگر دقیقا یک صفحه به بالا انتقال می یابد، و شما صفحه قبلی را مشاهده خواهید کرد.

Page down اعمال این کلید بنا به وضعیت نمایش صفحه در مانیتور، محل نشانگر را به سمت پایین فایل (صفحه بعدی در حال نمایش) عوض خواهد کرد.
* کلیدهای فوق به تنهایی کاربرد چندان مفیدی ندارند
Ctrl + Page Up انتقال نشانگر به ابتدای صفحه و در صورت اعمال مجدد به ابتدای صفحات قبلی
Ctrl + Page down انتقال نشانگر به ابتدای صفحه بعدی

شماره های تماس

خدمات آماری: 09151114953
صفحه آرائی و نشر: 0915853500
تایپ و حروفچینی: 09371662193
طراحی سایت: 09337779399
پاورپوینت:
ویراستاری:
طراحی و چاپ:

دسته بندی مطالب